Alena Vavrdová
Alena Vavrdová
Dominika Provázková Stolinská
Dominika Provázková Stolinská
Zpráva

Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education

Alena Vavrdová
Dominika Provázková Stolinská

Zpráva představuje aktivitu Univerzity Palackého v Olomouci, které se podařilo pro období 2015/2016 získat projekt institucionální spolupráce č. NF-CZ07-ICP-3-169-2015 v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP. Zpráva informuje o obsahu projektu s názvem „Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education“.

 

Na základě dlouhodobé kooperace a pozitivních zkušeností s partnery z QMUC of Early Childhood Education v Trondheimu v rámci programu Erasmus jsme se rozhodli, že prohloubíme spolupráci a zkvalitníme pregraduální přípravu studentů oborů Učitelství pro mateřské školy (Bc.) a Předškolní pedagogika (NMgr.).

V reakci na výzvu Norských fondů jsme připravili grantový projekt v oblasti institucionální spolupráce, který byl úspěšně přijat.

Perspektivu v norském partnerovi spatřujeme především v oblasti předškolního vzdělávání, kde se jim daří uplatňovat řadu prvků, které jsou pro nás nové, netradiční, a rádi bychom je implementovali do prostředí české mateřské školy. Především se jedná o širokou paletu outdorových aktivit, prožitkové učení, individuální přístup a strukturaci pedagogického týmu.

Univerzitě Palackého v Olomouci se pro rok 2015/2016 podařilo uplatnit projekt institucionální spolupráce č. NF-CZ07-ICP-3-169-2015 v rámci programu Spolupráce škol a stipendia Norských fondů a fondů EHP pod názvem „Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education“. Kontaktní osobou a zároveň hlavní řešitelkou projektu je dr. Alena Vavrdová z katedry primární a preprimární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, za norskou stranu je to Anne Sine van Marion z Queen Maud University College of Early Childhood Education (QMUC) v Trondheimu.

Pro účely řešení projektu byl sestaven řešitelský tým, který tvoří pedagogičtí pracovníci katedry primární a preprimární pedagogiky (doc. Šmelová, dr. Provázková Stolinská a dr. Vavrdová), ústavu speciálně pedagogických studií (doc. Finková a dr. Regec) a katedry výtvarné výchovy PdF UP (dr. Šobáňová) za českou stranu; za norskou stranu jsou členy týmu Anne Sine van Marion, Marit Hallset Svare a Hans Jorgen Leksen.

Snahou projektu je reagovat na trendy současné vzdělávací politiky a na požadavek zkvalitňovat vzdělávání pedagogů mateřské školy a zvyšovat jejich uplatnitelnost na trhu práce. Přidanou hodnotu lze spatřovat v systematickém a aktivním zapojení studentů (jež jsou cílovou skupinou) obou zemí, a to s cílem posilovat jejich motivaci ke studiu, zájem o obor a rozšiřovat odborné kompetence na mezinárodní úrovni. Nelze opomíjet ani význam pedagogické praxe, která ovlivňuje teorii, čímž dochází k cílenému řešení potřeb současné mateřské školy.

Hlavním záměrem projektu je analýza stávajících vzdělávacích systémů obou uvedených zemí, včetně studijních programů pro obory učitelství pro mateřské školy na obou vysokých školách, a tvorba společného studijního modulu pro studenty oborů učitelství pro mateřské školy a pro obor speciální pedagogika předškolního věku.

Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education, Zpráva představuje projekt Univerzity Palackého v Olomouci, které se podařilo pro období 2015/2016 získat projekt institucionální spolupráce č. NF-CZ07-ICP-3-169-2015 v

Obr. 1 První setkání projektového týmu

 

Řešitelský tým si klade tyto odborné cíle realizační fáze projektu:

  • - analýza stávajících modulů a jednotlivých předmětů z hlediska vymezení společného základu uvedených oborů a míry jejich prostupnosti v ČR a v Norsku;
  • - specifikace východisek pro vytváření společných modulů s cílem nabídnout společný studijní program;
  • - ve spolupráci s partnerem zpracování plánu vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu se zaměřením na preprimární vzdělávání;
  • - rozšíření vědecké i inovační spolupráce mezi českou a norskou vzdělávací institucí;
  • - uspořádání seminářů v obou zemích;
  • - vytvoření společné odborné publikace.

Dle záměrů projektu bychom jejich naplnění chtěli dosáhnout prostřednictvím realizace klíčových aktivit projektu, jejichž podstatu tvoří pravidelná mezinárodní setkávání obou partnerských stran.

 

Za řešitelský tým –

Alena Vavrdová a Dominika Provázková Stolinská

 

Katedra primární a preprimární pedagogiky 

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

E-mail: alena.vavrdova@upol.cz

Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education, Zpráva představuje projekt Univerzity Palackého v Olomouci, které se podařilo pro období 2015/2016 získat projekt institucionální spolupráce č. NF-CZ07-ICP-3-169-2015 v

 

The paper is licensed under a Creative Commons

Jak citovat tento článek:
VAVRDOVÁ, Alena a Dominika PROVÁZKOVÁ STOLINSKÁ. 2016. Promotion of cooperation and sharing of experience in Early Childhood Education. Kultura, umění a výchova, 4(1) [cit. 2016-03-30]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=10&clanek=137.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824