Kateřina Tomešková
Kateřina Tomešková
Zpráva

Zpráva o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým

Kateřina Tomešková

Zpráva Kateřiny Tomeškové informuje o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým. Kolokvium bylo uspořádáno díky spolupráci Asociace muzeí a galerií České republiky a Muzea Komenského v Přerově. Pod záštitou Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku a Komise pro muzejní management se uskutečnilo ve dnech 27. a 28. června 2016.

 

„Nejlepší věc na týmové práci je to, že máte ostatní na své straně.“ (Margaret Carter)

 

Organizátoři přerovského kolokvia, které vzniklo díky navázání spolupráce Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a Muzea Komenského v Přerově, p. o., se tentokrát rozhodli vytvořit zvláštní prostor pro komunikaci o zkušenostech při spolupráci na muzejních projektech. Jedním z primárních cílů akce bylo přispět k probuzení zájmu o společnou práci na přípravách a realizaci prezentačních a edukačních aktivit. Akce, která se pod záštitou Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku a Komise pro muzejní management uskutečnila ve dnech 27. a 28. června 2016, tak musela mít natolik zajímavý a pestrý program, aby oslovila odborníky napříč muzejními profesemi.

Dobrá věc se podařila a v den zahájení kolokvia se na nádvoří zámku tyčícího se nad Bečvou sešlo na devadesát účastníků z celé České republiky, které navíc posílila i jedna kolegyně z Nového Zélandu. Společně s pracovníky Muzea Komenského v Přerově nakonec vzniklo velké „stohlavé“ společenství českých muzejníků. O tom, že šlo o výjimečné mezioborově pracovní setkání, zpětně hovoří přítomnost celé řady významných hostů. Po zahajovacím slovu Mgr. Radima Himmlera, ředitele přerovské muzejní instituce, vystoupili se zdravicí také zástupci Olomouckého kraje, Magistrátu města Přerova, Asociace muzeí a galerií ČR a Moravského zemského muzea v Brně. V neposlední řadě pak promluvil k účastníkům akce Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR, který potvrdil smysl pořádání setkání odborníků z příbuzných profesí, ale také při té příležitosti připomněl zvláštní význam činnosti muzejních pedagogů pro další rozvoj českého muzejnictví. O rozproudění programu kolokvia se pak postarali pracovníci přerovského muzea, z nichž někteří pro tuto významnou chvíli vstoupili do historických kostýmů a ujali se rolí služebnictva z počátku 20. století. Poté už přišly na řadu zajímavé ukázky z animačních programů, které toho času probíhají na přerovském zámku i na pracovišti Ornitologické stanice v Přerově. Od příležitosti nahlédnout do aktuálně otevřených výstav Z koupelen a ložnic aneb O čem se nemluví nebo Jak semena putují… a seznámit se s praktickým využitím jejich edukačního potenciálu si organizátoři akce slibovali, že zároveň potěší společenskovědně i přírodovědně zaměřené kolegy, ale také přitom „jednou ranou“ vyhoví jejich odbornosti i jejich zájmům.

 

Zpráva o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým, Zpráva Kateřiny Tomeškové informuje o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým. Kolokvium bylo uspořádáno díky spolupráci Asociace muzeí a galerií České republiky a Muzea Komenského v Přerově

Zpráva o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým, Zpráva Kateřiny Tomeškové informuje o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým. Kolokvium bylo uspořádáno díky spolupráci Asociace muzeí a galerií České republiky a Muzea Komenského v Přerově

Obr. 1–2 Z dění na kolokviu (zahájení v Muzeu Komenského v Přerově a program během dne), foto archiv autorky

 

O nabitém programu akce hovoří skutečnost, že v jejím průběhu zaznělo celkem osmnáct odborných příspěvků, přednášek a prezentací, přičemž se jejich obsah opíral o názory našich i světových odborníků. V této souvislosti přišly na řadu také výsledky nejnovějších kvalitativních výzkumů. Za přednáškovým pultem se tentokrát vystřídali nejen odborní pracovníci muzeí, ale také uznávaní zástupci akademické půdy, například doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., PhDr. Pavla Kotyzová, Ph.D., a RNDr. Jiří Sádlo, CSc. K aktuálnosti tématu kolokvia se za Komisi pro muzejní management vyjádřily dvě ředitelky muzeí – PhDr. Zuzana Strnadová a PhDr. Eva Dittertová. Další programový blok pak proběhl formou diskuse u kulatých stolů, u nichž mohl každý její účastník otevřeně sdílet své názory a společně s ostatními hledat vhodné odpovědi na zadané otázky. Komunikace uvnitř menších skupin vytvořených ze zástupců nejrůznějších muzejních profesí, která proběhla s použitím metody „world café“, postupně nabrala na kýžené otevřenosti. V příjemné atmosféře Velkého sálu Městského domu Přerov, jehož prostory se prokázaly jako zvlášť vhodné pro neformální sdělování profesních názorů a myšlenek, ve výsledku zazněla celá řada zajímavých návrhů na užší či širší spolupráci mezi muzejníky[1].

 

Zpráva o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým, Zpráva Kateřiny Tomeškové informuje o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým. Kolokvium bylo uspořádáno díky spolupráci Asociace muzeí a galerií České republiky a Muzea Komenského v Přerově

Zpráva o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým, Zpráva Kateřiny Tomeškové informuje o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým. Kolokvium bylo uspořádáno díky spolupráci Asociace muzeí a galerií České republiky a Muzea Komenského v Přerově

Obr. 3–4 Z dění na kolokviu – diskusní odpoledne ve Velkém sále Městského domu Přerov, foto archiv autorky

 

Ve večerních hodinách se pak organizátoři akce přidrželi jedné z moudrých myšlenek našich předků, konkrétně hesla „po dobré práci má přijít zasloužená odměna“, a pro velkou skupinu zájemců připravili kulturní vystoupení „s hvězdičkou“ pod názvem (Ne)mravná noc u Poupětů aneb O čem se nemluví. Pro potěšení a odpočinek kolegů si v repríze přerovské muzejní noci zahrálo celkem patnáct amatérských herců z řad přerovských muzejníků a z Folklórního souboru Haná Přerov. Podpořit snahu přerovských – vylepšit představy muzejníků o životě měšťanů před sto lety – přijeli členové Luhačovického okrašlovacího spolku Calma, kteří si pro účastníky akce přichystali nadčasovou komentovanou přehlídku Módní koutek – historie prádla a koupacích úborů.

Druhý den přerovského kolokvia se uskutečnilo plenární zasedání Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku. Nejprve byli účastníci profesního pléna seznámeni s obsahem Závěrečné zprávy o činnosti Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku za léta 2013 až 2016[2], v níž byla detailně rekapitulována činnost Komise pod vedením odstupujícího výboru. Poté předala Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., slovo svým kolegyním Mgr. Lucii Jagošové, DiS., a Mgr. Jitce Králové, které přednesly Zprávu o aktuálním stavu členské základny. Následně proběhly volby do nového výboru komise, do jehož čela byla řádně zvolena Mgr. Jitka Pešková. Všem členům bývalého výboru tímto zpětně děkujeme za poctivou práci pro rozvoj našeho profesního společenství.

 

Zpráva o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým, Zpráva Kateřiny Tomeškové informuje o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým. Kolokvium bylo uspořádáno díky spolupráci Asociace muzeí a galerií České republiky a Muzea Komenského v Přerově

Obr. 5 Z diskuse u kulatých stolů, foto archiv autorky

Zpráva o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým, Zpráva Kateřiny Tomeškové informuje o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým. Kolokvium bylo uspořádáno díky spolupráci Asociace muzeí a galerií České republiky a Muzea Komenského v Přerově

Obr. 6 Odstupující předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku Kateřina Tomešková blahopřeje nově zvolené předsedkyni Jitce Peškové (vpravo), foto archiv autorky

 

Poslední blok přerovského kolokvia se nesl ve znamení prezentace úspěšných projektů, na nichž spolupracovaly týmy zkušených muzejníků. Bloku nazvanému Exkurze do úspěšných prezentačně-edukačních aktivit našich muzeí vybudovaných na dobré práci týmu byl vytvořen zvláštní prostor s vírou, že spolupráce mezi muzejníky napříč profesemi patří k jednomu z nejefektivnějších nástrojů, jehož prostřednictvím lze i v českém prostředí postupně dosáhnout vybudování moderních muzeí. Kvalitní prezentace, které ve vypůjčeném formátu světového festivalu PechaKucha Night 20x20 zazněly na přerovském kolokviu, nejenže vhodně posloužily k započetí diskuse mezi muzejníky, ale také se staly inspirací k dalšímu přemýšlení o tématu. S ohledem na prezentované ukázky – „první vlaštovky“ účinné spolupráce – snad už není pochyb o tom, že vytrvalost a snaha pracovitých a slušných muzejníků dojít k vybudování kvalitního meziprofesního společenství a přičinit se vlastním jednáním k rozvoji „nové kultury českého muzejnictví“, již brzy přinese své ovoce.

Na závěr zprávy o průběhu přerovského kolokvia si pak dovolujeme tímto poděkovat za laskavou podporu každému z významných hostů, přednášejícím i jeho účastníkům, ale i všem jeho sponzorům, příznivcům a spoluorganizátorům. Za pracovníky přerovského muzea chceme věřit tomu, že vzájemné sdělování zajímavých profesních myšlenek, k němuž nesčetněkrát došlo v průběhu prezentované akce, ve výsledku prospěje k širšímu otevírání českých muzeí návštěvníkům…

 

Za organizační tým –

Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.

Muzeum Komenského v Přerově

E-mail: tomeskova@prerovmuzeum.cz

 

Dodatek pro zájemce:

Jako vzpomínku na průběh přerovského kolokvia přidáváme tři elektronické odkazy na ohlasy akce, jež se nám podařilo v čase jejího konání zachytit v médiích:
http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/muzejnici-zhledli-ne-mravnou-noc-u-poupetu-pak-mluvili-o-tom-jak-pracuje-tym-20160628.html
http://www.tvprerov.cz/index.php/prerovske-aktuality/rok-2016/cerven-2/FL_UM56S8_g http://www.rozhlas.cz/olomouc/zpravy/_zprava/prohlizet-si-exponaty-ve-vitrinach-za-vykladu-pruvodce-uz-davno-neni-trendem--1628570.

Podrobné informace o programu kolokvia, včetně jeho bohaté fotodokumentace a odborných příspěvků i prezentací je možné najít v elektronickém prostředí webových stránek Asociace muzeí a galerií i Muzea Komenského v Přerově.
Dostupné na: http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku/temata-galerie-informace, nebo na: www.prerovmuzeum.cz.

Na obsah odborných příspěvků, které zazněly na popisované akci, se zájemci mohou těšit také v tištěné podobě sborníku, jehož vydání podpořilo MK ČR prostřednictvím spolupráce s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně.

 

The paper is licensed under a Creative Commons
Attribution Non-Commercial 3.0 License
.

 

[1] Výstupy diskuse u kulatých stolů na téma „Proč a jak (dobře) spolupracovat“ budou zveřejněny  v jedné z kapitol připravovaného sborníku z přerovského kolokvia s názvem Jak pracuje tým.

[2] Plnou verzi uvedeného dokumentu lze najít v elektronickém prostředí webových stránek AMG, a to v sekci věnované činností komisí. Dostupné na: http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku/zpravy-z-cinnosti-komise.

 

Jak citovat tento článek:
TOMEŠKOVÁ, Kateřina. 2016. Zpráva o průběhu Kolokvia Přerov 2016 Jak pracuje tým . Kultura, umění a výchova, 4(2) [cit. 2016-11-28]. ISSN 2336-1824. Dostupné z: http://kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo&casopis=11&clanek=150.
Zobrazit všechny články

design: © tch 2018 | web: © OlomouckéWeby.cz 2018OlomouckéWeby.cz | Tvorba webových stránek, webdesign

ISSN 2336-1824